Sobota, 30 Sierpień 2014 r.
Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów
 Newsletter

Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów

Pomoc dla uczniów

Pomoc materialna udzielana przez szkołę

W szkole istnieje dobrze zorganizowany system pomocy materialnej dla uczniów, których rodziny przeżywają chwilowe lub trwałe problemy finansowe.

Formy pomocy materialnej, z kórej uczniowie korzystają najczęściej:

 • zwolnienie z opłaty rzecz Rady Rodziców

Aby ubiegać sie o zwolnienie z opłaty na rzecz Rady Rodziców, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie napisane przez rodziców ucznia. Podanie musi być zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców. W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o zwolnienie. Ponadto, podanie musi być podpisane przez wychowawcę klasy !

 • dofinansowanie kosztów wyżywienia w internacie ZSŁ

Ta forma pomocy przysługuje wyłącznie osobom, które nie przekroczyły 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej.

O dofinansowanie kosztów wyżywienia w internacie szkoły mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie naszej szkoły zamieszkujący w internacie ZSŁ.

Dofinanswoanie przysługuje osobom, których dochód na członka w rodzinie jest niski (nie ma jednoznacznego kryterium, ale wysokość dochodu nie powinna przekraczać 400-450 zł netto/osoba).

Aby ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyżywienia, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie dofinansowania oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o dofinansowanie. Ponadto, do formularza proszę dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.

 • jednorazowa zapomoga losowa

Przysługuje uczniom, których rodzinom w wyniku wypadku losowego (śmierć członka rodziny, utrata pracy, ciężka, przewlekła choroba) pogorszyła sie sytuacja materialna.

Aby ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o jednorazową zapomogę losową. Ponadto, do formularza należy dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów oraz dokumenty zaświadczajace o np: utracie pracy, przewlekłej chorobie, itp.


UWAGA
W przypadku śmierci członka rodziny do szkoły dostarczyc należy jedynie ksero aktu zgonu. Pozostałe formalności załatwia wychowawca klasy i pedagog szkolny.

 • wypożyczenie kompletu podręczników na cały rok szkolny

O wyporzyczenie kompletu (lub kilku) podręczników mogą ubiegać się uczniowie, których rodziny z przyczyn finansowych nie stać na zakup książek.

Aby ubiegać się o wypożyczenie kompletu podręczników na cały rok szkolny, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Biblioteki Szkolnej) napisane przez ucznia z prośbą o wypożyczenie kompletu podręczników oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o wypożyczenie podręczników. Ponadto, do formularza należy dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.

Dodatkowo, do podania uczeń dołaczyć musi listę podręczników (tytuł, autor, rok wydania, wydawnictwo), które chce wypożyczyć.

 • dofinansowanie kosztów wycieczek, wyjść do kin, balów studniówkowych itp.

Ta forma pomocy przysługuje wyłącznie osobom, które nie przekroczyły 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej.

O dofinanswoanie kosztów wycieczek, wyjść do kin, balów studniówkowych itp. ubiegać może się każdy uczeń szkoły, którego dochód na członka w rodzinie jest niski (nie ma jednoznacznego kryterium, ale wysokość dochodu nie powinna przekraczać 400-450 zł netto/osoba).

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie dofinansowania oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o dofinansowanie. Ponadto, do formularza proszę dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.Pomoc materialna udzielana przez instytucje pozaszkolne

 • pomoc materialna o charekterze socjalnym, tzw. "stypendia szkolne"

Instytucją przyznającą "stypendia szkolne" jest Urząd Miasta Krakowa.

O tę formę pomocy mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Krakowa (bez względu na miejsce pobierania nauki). W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o niepobieraniu takiego świadczenia.

Drugim kryterium, jest wysokość dochodu na osobę rodzinie ucznia. Dochód nie może przekraczać 351 zł.

O stypendium można sie starać raz w roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku szkolnego.


Wyciąg z regulaminu, z najważniejszymi informacjami dla uczniów Zespołu Szkół Łączności, można pobrać tutaj.


Pełny tekst regulaminu znajduje sie tutaj.


Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać tutaj.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.

 • pomoc materialna o charekterze socjalnym, tzw. "zasiłki szkolne"

Instytucją przyznającą "zasiłki szkolne" jest Urząd Miasta Krakowa.

O tę formę pomocy mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Krakowa (bez względu na miejsce pobierania nauki). W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o niepobieraniu takiego świadczenia.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, w rodzinach których wystąpiło zdarzenie losowe, np: zgonu członka rodziny, długotrwała choroba, wypadek, kradzież itp.


Pełny tekst regulaminu przyznawania zasiłków szkolnych znajduje sie tutaj.


Wniosek o przyznanie zasiłku można pobrać tutaj.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje głównie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie przy ul: Konfederackiej 18.

W zależności od rodzaju problemu, uczniowie kierowani są do różnych osób w Poradni.

Najczęściej pomagamy uczniom w przypadku:

 • konieczności skierowania na badania dotyczące dysleksji, dysgrafi, dysortografi,
 • konieczności aktualizacji zaświadczenia o dysleksji, dysgrafi, dysortografi,
 • organizacji nauczania indywidualnego,
 • potrzeby przeprowadzenia diagnozy psychologicznej z powodu występowania specyficznych problemów natury psychologicznej,
 • potrzeby skierowania ucznia, bądz ucznia z rodzicami na spotkanie z psychologiem w celu rozwiązania okreslonych problemów,
 • indywidualnej potrzeby czy chęci ucznia na odbycie spotkania z psychologiem,
 • potrzeby ucznia na wykonania diagnozy orientacji zawodowej,

W zakresie pomocy pedagogicznej na terenie szkoły, prowadzimy rozmowy wychowawcze z uczniami mającymi problemy osobiste, problemy z nauką itp.

W sytuacjach istniejącego konfliktu mniędzy rodzicami i dziećmi, prowadzimy mediacje starając się pomóc uczniom jak również ich rodzicom w najlepszym rozwiązaniu sytuacji.

Organizujemy warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla klas, pedagogizacje dla rodziców. Na pedagogizacje zapraszamy osoby z praktyką i doświadczeniem w pracy z młodzieżą.


Ponadto, w ramach potrzeby zwiększania skuteczności i chęci poszerzania oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stale współpracujemy m.in. z:

 • Stowarzyszeniem "U Siemachy", przy ul. Lea w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA",
 • Ośrodekiem Profilaktyki Środowiskowej przy Al. Pokoju w Krakowie,


Pomoc w zakresie nauki

W zakresie pomocy uczniom w nauce, oferujemy uczniom pomoc całkowicie bezpłatną.

Przede wszystkim współpracujemy z Samorządem Uczniowskim w ramach tzw. samopomocy uczniowskiej.

Działalność ta polega na tym, że uczniowie starszych klas, których "wyszukuje" Samorząd Uczniowski, pomagaja w nauce kolegom i koleżankom z klas młodszych.

Z regóły pomoc ta ogranicza się najczęściej do nauki przedmiotów zawodowych.


Z pozostałych przedmiotów zachęcamu uczniów mających problemy z nauką, do współpracy i korzystania z oferty SALTROM'u przy ul. Różanej 5 w Krakowie.

Korepetycje w SALTROM'ie prowadzone są przez wolontariuszy - studentów Krakowskich uczelni i sa całkowicie bezpłatne.

Aby uzyskać korepetycje, należy prawidłowo wypełnić formularz i złożyć go przy ul. Różanej 5 w Krakowie (obok Rynku Dębnickiego).

W przypadku problemów z prawidłowym wypełnieniem formularza, proszę zwrócić się do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 • Stypendia z EFS w ramach działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" - projekt "Stypendia dla najzdolniejszych"

Instytucją przyznającą stypendium jest Urząd Miasta Krakowa.

Uczniowie ubiegający sie o to stypendium muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia złożenia wniosku o przyznanie stypendium stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 000 mieszkańców lub w miastach od 5 000 do 20 000 mieszkańców, o ile nie ma w nich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
 • pochodzą z rodzin, w których średni dochód na 1 osobę w rodzinie za rok 2007 wynosi nie więcej niż 504 zł miesięcznie lub 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • są uczniami klas II, III lub IV szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków,
 • w okresie od 1 stycznia do 31 października 2008 r. regularnie uczęszczali na zajęcia i ich liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności nie przekroczyła 12,
 • nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne.

Stypendium przyznawane jest raz w roku szkolnym - w I semestrze roku szkolnego.


Pełny tekst regulaminu przyznawania stypendiów znajduje sie tutaj.


Dokumenty dla starających sie o przyznanie stypendium można pobrać tutaj (na samym dole strony).


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.

 • "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Instytucją przyznającą stypendium jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Uczniowie ubiegający sie o to stypendium muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium ( czyli na rok szkolny 2008/2009, średnia ocen brana pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium, dotyczyć będzie roku szkolnego 2007/2008);
 • dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie lub, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1166 zł netto miesięcznie);
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego na poziomie laureata lub finalisty w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium).

Regulamin przyznawania stypendiów znajduje sie tutaj.


Dokumenty dla starających sie o przyznanie stypendium można pobrać tutaj.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.

xhtml : css
Copyright © 2014
Zespół Szkół Łączności
Monte Cassino 31
30-324 Kraków