Niedziela, 20 Styczeń 2019 r.
Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów
 Newsletter

Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów

Pomoc dla uczniów

Pomoc materialna udzielana przez szkołę

W szkole istnieje dobrze zorganizowany system pomocy materialnej dla uczniów, których rodziny przeżywają chwilowe lub trwałe problemy finansowe.

Formy pomocy materialnej, z kórej uczniowie korzystają najczęściej:

 • dofinansowanie kosztów wyżywienia w internacie ZSŁ

Ta forma pomocy przysługuje wyłącznie osobom, które nie przekroczyły 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej.

O dofinansowanie kosztów wyżywienia w internacie szkoły mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie naszej szkoły zamieszkujący w internacie ZSŁ.

Dofinanswoanie przysługuje osobom, których dochód na członka w rodzinie jest niski (nie ma jednoznacznego kryterium, ale wysokość dochodu nie powinna przekraczać 400-450 zł netto/osoba).

Aby ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyżywienia, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie dofinansowania oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o dofinansowanie. Ponadto, do formularza proszę dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.

 • jednorazowa zapomoga losowa

Przysługuje uczniom, których rodzinom w wyniku wypadku losowego (śmierć członka rodziny, utrata pracy, ciężka, przewlekła choroba) pogorszyła sie sytuacja materialna.

Aby ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o jednorazową zapomogę losową. Ponadto, do formularza należy dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów oraz dokumenty zaświadczajace o np: utracie pracy, przewlekłej chorobie, itp.


UWAGA
W przypadku śmierci członka rodziny do szkoły dostarczyc należy jedynie ksero aktu zgonu. Pozostałe formalności załatwia wychowawca klasy i pedagog szkolny.

 • wypożyczenie kompletu podręczników na cały rok szkolny

O wyporzyczenie kompletu (lub kilku) podręczników mogą ubiegać się uczniowie, których rodziny z przyczyn finansowych nie stać na zakup książek.

Aby ubiegać się o wypożyczenie kompletu podręczników na cały rok szkolny, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Biblioteki Szkolnej) napisane przez ucznia z prośbą o wypożyczenie kompletu podręczników oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o wypożyczenie podręczników. Ponadto, do formularza należy dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.

Dodatkowo, do podania uczeń dołaczyć musi listę podręczników (tytuł, autor, rok wydania, wydawnictwo), które chce wypożyczyć.

 • dofinansowanie kosztów wycieczek, wyjść do kin, balów studniówkowych itp.

Ta forma pomocy przysługuje wyłącznie osobom, które nie przekroczyły 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej.

O dofinanswoanie kosztów wycieczek, wyjść do kin, balów studniówkowych itp. ubiegać może się każdy uczeń szkoły, którego dochód na członka w rodzinie jest niski (nie ma jednoznacznego kryterium, ale wysokość dochodu nie powinna przekraczać 400-450 zł netto/osoba).

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do pedagoga opiekującego sie daną klasą, podanie (zaadresowanie do Komisji Socjalnej Rady Rodziców) napisane przez rodziców ucznia z prośbą o przyznanie dofinansowania oraz prawidłowo wypełniony przez rodziców formularz (prosze drukować na jednej kartce po jej obydwu stronach).

W podaniu powinno znaleźć się krókie uzasadnienie ubiegania sie o dofinansowanie. Ponadto, do formularza proszę dołączyć zaświadczenia (wyciąg z konta bankowego, odcinek renty, zaświadzcenie z zakładu pracy) dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia dokumentów.Pomoc materialna udzielana przez instytucje pozaszkolne

 • pomoc materialna o charekterze socjalnym, tzw. "zasiłki szkolne"

Instytucją przyznającą "zasiłki szkolne" jest Urząd Miasta Krakowa.

O tę formę pomocy mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący na terenie Krakowa (bez względu na miejsce pobierania nauki). W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców) oraz zaświadczenie z miejsca zameldowania o niepobieraniu takiego świadczenia.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, w rodzinach których wystąpiło zdarzenie losowe, np: zgonu członka rodziny, długotrwała choroba, wypadek, kradzież itp.


Pełny tekst regulaminu przyznawania zasiłków szkolnych znajduje sie tutaj.


Wniosek o przyznanie zasiłku można pobrać tutaj.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje głównie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie przy ul: Konfederackiej 18.

W zależności od rodzaju problemu, uczniowie kierowani są do różnych osób w Poradni.

Najczęściej pomagamy uczniom w przypadku:

 • konieczności skierowania na badania dotyczące dysleksji, dysgrafi, dysortografi,
 • konieczności aktualizacji zaświadczenia o dysleksji, dysgrafi, dysortografi,
 • organizacji nauczania indywidualnego,
 • potrzeby przeprowadzenia diagnozy psychologicznej z powodu występowania specyficznych problemów natury psychologicznej,
 • potrzeby skierowania ucznia, bądz ucznia z rodzicami na spotkanie z psychologiem w celu rozwiązania okreslonych problemów,
 • indywidualnej potrzeby czy chęci ucznia na odbycie spotkania z psychologiem,
 • potrzeby ucznia na wykonania diagnozy orientacji zawodowej,

W zakresie pomocy pedagogicznej na terenie szkoły, prowadzimy rozmowy wychowawcze z uczniami mającymi problemy osobiste, problemy z nauką itp.

W sytuacjach istniejącego konfliktu mniędzy rodzicami i dziećmi, prowadzimy mediacje starając się pomóc uczniom jak również ich rodzicom w najlepszym rozwiązaniu sytuacji.

Organizujemy warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla klas, pedagogizacje dla rodziców. Na pedagogizacje zapraszamy osoby z praktyką i doświadczeniem w pracy z młodzieżą.


Ponadto, w ramach potrzeby zwiększania skuteczności i chęci poszerzania oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stale współpracujemy m.in. z:

 • Stowarzyszeniem "U Siemachy", przy ul. Lea w Krakowie,
 • Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA",
 • Ośrodekiem Profilaktyki Środowiskowej przy Al. Pokoju w Krakowie,


Pomoc w zakresie nauki

W zakresie pomocy uczniom w nauce, oferujemy uczniom pomoc całkowicie bezpłatną.

Przede wszystkim współpracujemy z Samorządem Uczniowskim w ramach tzw. samopomocy uczniowskiej.

Działalność ta polega na tym, że uczniowie starszych klas, których "wyszukuje" Samorząd Uczniowski, pomagaja w nauce kolegom i koleżankom z klas młodszych.

Z regóły pomoc ta ogranicza się najczęściej do nauki przedmiotów zawodowych.


Z pozostałych przedmiotów zachęcamu uczniów mających problemy z nauką, do współpracy i korzystania z oferty SALTROM'u przy ul. Różanej 5 w Krakowie.

Korepetycje w SALTROM'ie prowadzone są przez wolontariuszy - studentów Krakowskich uczelni i sa całkowicie bezpłatne.

Aby uzyskać korepetycje, należy prawidłowo wypełnić formularz i złożyć go przy ul. Różanej 5 w Krakowie (obok Rynku Dębnickiego).

W przypadku problemów z prawidłowym wypełnieniem formularza, proszę zwrócić się do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 • "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Instytucją przyznającą stypendium jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Uczniowie ubiegający sie o to stypendium muszą spełnić łącznie poniższe kryteria:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2013/2014;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Wszelkie, niezbędne informacje znajdują się na stronie: tutaj.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub niejasności związanych z regulaminem przyznawania stypendium - proszę zgłosić sie do pedagógw szkolnych w godzinach dyżurów.

xhtml
Copyright © 2014
Zespół Szkół Łączności
Monte Cassino 31
30-324 Kraków