Niedziela, 20 Styczeń 2019 r.
Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów
 Newsletter

Serwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogówSerwis informacyjny pedagogów

Rekrutacja

W opraciu o


rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Technikum Łączności nr 14 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 13 przebiegać będzie na określonych poniżej zasadach:


Kryteria przyjęć

 • Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
 • Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - oprócz świadectwa gimnazjum, orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 • W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
  • do 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego,
   Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
   1) język polski,
   2) historia i WOS,
   3) matematyka,
   4) przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, geografia, chemia),
   5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
   przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,2 punktu.
   Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
  • do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka - do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności, a ponadto:
   - fizyka - do wszystkich klas w Technikum Łączności nr 14,
   - technika - w Branżowej Szkole I stopnia nr 13,
   (za ocenę celującą - 18 pkt; bardzo dobrą - 17 pkt; dobrą - 14 pkt; dostateczną - 8 pkt; dopuszczającą - 2 pkt).
  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt,
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt,
  • za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydaci otrzymują (maksymalnie 18 punktów):
   - za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

   - za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
   • finalista konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
   • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
   • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

   - za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym - 4 pkt,
   • krajowym - 3 pkt,
   • wojewódzkim - 2 pkt,
   • powiatowym - 1 pkt,

   - za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z § 6 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586)

   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

UWAGA

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej).
 • Ponadto, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po zastosowaniu kryterium z pkt 1., pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria (kryteria te mają jednakową wartość):
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeśli masz jakieś pytania - poszukaj odpowiedzi w faq.Wymagane dokumenty

Dokumenty obowiązkowe

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w terminie od 23.04.2018 r. do 11.06.2018 r.
 2. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekerutacji www.e-omikron.pl

 3. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych.
 4. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

  Zgodnie z art. 20f ust.1 pkt 2 oraz art. 20zc ust.2 ustawy o systemie oświaty - brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe.


  Lista przychodni lekarskich wykonujących bezpłatnie (ze skierowaniem wydanym przez szkołę) badania lekarskie.

 6. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL).
 7. Karta zdrowia.

Dokumenty dodatkowe

 1. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w pkt. 2 „Kryteria przyjęć
 2. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
 3. Podanie o przyjęcie do internatu – składają zainteresowani, zamiejscowi kandydaci w chwili rejestracji w szkole.

  Podanie o przyjęcie do internatu należy złożyć osobiście w sekretariacie internatu.

 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Załączniki do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, potwierdzające kryteria z pkt 4, 5, 6, 7:


Kryterium Załączniki do wniosku potwierdzające kryterium Forma składanego załącznika
wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka dostępny na stronie internetowej szkoły lub w trakcie pracy Komisji Rekrutacyjnej
objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) oryginał dokumentu, notarialnie poświadczona kopia lub w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 k. p. a.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Jeśli masz jakieś pytania - poszukaj odpowiedzi w faq.


Ważne daty

 • Termin składania dokumentów: od 23.04.2018 r. do 11.06.2018 r.
 • Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

  W okresieDni tygodniaGodziny
  od 23.04 do 25.05poniedziałek, czwartek15.00 - 16.00
  wtorek, środa, piątek10.00 - 11.00
  od 28.05 do 08.06 poniedziałek, czwartek 15.00 - 17.00
  wtorek, środa, piątek10.00 - 12.00
  poniedziałek 11.06 12.00 - 15.00

  W dniach 1-3.05 oraz 31.05 Komisja Rekrutacyjna nie pracuje.

 • Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Bardzo prosimy o składanie potwierdzonych przez dyrektora gimnazjum kopii wymienionych dokumentów  22.06.2018 r. (piątek)       -       w godz. 11.00 - 13.00,
  25.06.2018 r. (poniedziałek)   -  w godz. 11.00 - 13.00,
  26.06.2018 r. (wtorek)       -       w godz. 12.00 - 15.00,
 • W terminie do 27.06.2018 r. do godz.12.00, zobowiązuje się kandydatów do sprawdzenia w systemie elektronicznej rekrutacji poprawności wprowadzonych danych. W przypadku stwierdzenia błędów, należy niezwłocznie poinformować o tym szkołę przyjmującą dokumenty, o których mowa w pkt.3.
 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej:

  29.06.2018 r. (piątek) - godz. 12.00

 • Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do klas pierwszych skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

  29.06.2018 r. (piątek)   -   po ogłoszeniu list - do godz. 15.00,
  02.07.2018 r. (poniedziałek)   -   w godz. 13.00 - 15.00
  03.07.2018 r. (wtorek)   -   w godz. 13.00 - 15.00

  Zgodnie z art. 20f ust.1 pkt 2 oraz art. 20zc ust.2 ustawy o systemie oświaty - brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe.


  Lista przychodni lekarskich wykonujących bezpłatnie (ze skierowaniem wydanym przez szkołę) badania lekarskie.

 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w dniach:

  29.06.2018 r. (piątek)   -   w godz. 12.00 - 14.00,
  02.07.2018 r. (poniedziałek)       -      w godz. 10.00 - 12.00,
  03.07.2018 r. (wtorek)         -      w godz. 10.00 - 12.00,
  04.07.2018 r. (środa)         -      w godz. 10.00 - 12.00,
  05.07.2018 r. (czwartek)         -      w godz. 10.00 - 12.00,
  06.07.2018 r. (piątek)         -      w godz. 10.00 - 12.00,
  09.07.2018 r. (poniedziałek)         -        w godz. 13.00 - 15.00,

  W podanych terminach należy złożyć wszystkie pozostałe wymagane dokumenty

 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły:
  10.07.18 r. (wtorek) - godz. 12.00.
 • Spotkania wychowawców z młodzieżą oraz Dyrekcji z Rodzicami nowo przyjętych uczniów do wszystkich klas pierwszych zorganizowane będą 10.07.18 r. o godz. 16.00 według odrębnego harmonogramu, który ukaże się 09.07.18 r.

Jeśli masz jakieś pytania - poszukaj odpowiedzi w faq.


Planowane oddziały

 • Technikum Łączności nr 14 (4 - letnie) - zawody:
  - technik informatyk - 4 oddziały,
  - technik elektronik - 4 oddziały,
  - technik telekomunikacji - 1 oddział,
  - technik teleinformatyk - 1 oddział,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 (3 - letnia) - zawód:
  - elektronik/monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 oddział,

Jeśli masz jakieś pytania - poszukaj odpowiedzi w faq.


Opis kierunków, zawodów

 • Technikum Łączności nr 14

  kierunek: technik informatyk

  Uczeń kierunku technik informatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  - montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
  - naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego,
  - projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
  - administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
  - konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
  - projektowania baz danych i administrowania bazami,
  - tworzenia i administrowania stronami WWW we wszystkich współczesnych technologiach,
  - tworzenia desktopowych i webowych aplikacji internetowych,
  - administrowania stronami i aplikacjami internetowymi,
  - projektowania grafiki komputerowej.


  kierunek: technik elektronik

  Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  - projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
  - projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
  - projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
  - projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
  - programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego,
  - serwisu urządzeń elektronicznych.

  kierunek: technik telekomunikacji

  Uczeń kierunku technik telekomunikacji podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  - projektowania i budowania sieci telefonicznej, komputerowej, telewizyjnej, monitoringu CCTV w oparciu o kable światłowodowe, miedzianie i łącza radiowe,
  - podłączania i konfigurowania: serwerów telekomunikacyjnych, telefonów VoIP, central, routerów, access pointów. Podłączania i uruchamiania systemów alarmowych SSNiW.
  - zdalnego i lokalnego konfigurowania, monitorowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, komputerowymi oraz transmisyjnymi. Dokonywania diagnozy i rozbudowy w/w sieci. Dobierania oprogramowania diagnostycznego.
  - działania systemów telefonii mobilnej GSM i LTE, systemów nawigacji GPS, telewizji cyfrowej DVBT i satelitarnej.

  kierunek: technik teleinformatyk

  Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  - budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
  - konfigurowania podłączenia do Internetu,
  - wykorzystania w pełni możliwości sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
  - zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
  - instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych (Windows, Linux, Unix),
  - konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 13

  zawód: elektronik/monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

  W trakcie trzyletniej nauki uczeń zdobędzie umiejętności w zakresie:
  - posługiwania się wysokiej jakości sprzętem pomiarowym i montażowym,
  - montażu przewlekanego oraz powierzchniowego,
  - techniki światłowodowej ( łączenia światłowodów oraz pomiaru parametrów złącz),
  - obsługi maszyn sterowanych numerycznie i urządzeń do obrabiania materiałów.

Jeśli masz jakieś pytania - poszukaj odpowiedzi w faq.


xhtml
Copyright © 2014
Zespół Szkół Łączności
Monte Cassino 31
30-324 Kraków